ZBE Barcelona - Vehicles estrangers

ZBE Barcelona - Vehicles estrangers

Zona Bajas Emisiones Barcelona

Vehicles estrangers

https://www.zbe.barcelona/es/ 

Vehicles estrangers

Descripció

Els vehicles registrats fora d’Espanya no estan classificats segons els criteris de l’etiqueta ambiental de la DGT. És per això que tots els vehicles estrangers s'han de registrar per circular per la ZBE Rondes de Barcelona.

Requisits

Es poden donar d’alta al registre d’autoritzacions titulars de vehicles, persones físiques o jurídiques, amb matrícula estrangera.

Els vehicles que compleixin els requisits ambientals obtindran una autorització de llarga durada (2 anys) per circular per la ZBE Rondes de Barcelona.

Els requisits per obtenir l’autorització de llarga durada per circular són:

Motocicletes i ciclomotors (categoria L) classificats com Euro 2 o superior (habitualment matriculats després del 2003).

Turismes (M1) i furgonetes (N1) classificats com elèctrics, gasolina Euro 3 (habitualment matriculats després del 2000) o superior o dièsel Euro 4 o superior (habitualment matriculats després del 2005).

Camions (N2, N3), autobusos i autocars (M2, M3): elèctrics, dièsel, Euro 4 o superior (habitualment matriculats després del 2005).

Els vehicles de transport de mercaderies, autobusos i autocars obtindran una autorització de circulació fins a l’1 de gener de 2021 tot i no complir les condicions ambientals gràcies a la moratòria que s’ha establert per a aquesta tipologia de vehicles.

Els vehicles que no s’equiparin amb cap distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) i que no estiguin en moratòria podrán sol·licitar fins a 10 autoritzacions diàries per circular esporàdicament per la ZBE Rondes de Barcelona.

Tramitació

Els interessats hauran de sol·licitar l’alta del vehicle al Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats.

Una vegada validat el compliment dels requisits es comunicarà al sol·licitant l’alta del vehicle al registre i l’autorització per poder circular per la ZBE Rondes de Barcelona fins a la finalització de la moratòria.

La sol·licitud es podrà fer a través del formulari d’aquest web.

Documentació addicional

En el cas de vehicles que, per tipologia, tipus de combustible i data de primera matriculació, optin a autoritzacions de llarga durada, serà necessari adjuntar la documentació del vehicle on hi consti el titular, la matrícula, la categoria d’homologació, el tipus de combustible i el nivell Euro. Si no es disposa de documentació oficial on consti aquesta informació, s’haurà d’acreditar el compliment dels nivells d’emissions de NOx i partícules equivalents mitjançant un document oficial emès pel fabricant del vehicle (en català, castellà o anglès).

En cas de sol·licitants que directament optin per les autoritzacions diàries serà necessari adjuntar la documentació on consti la matrícula i el titular del vehicle.

Terminis

L’alta del vehicle es resoldrà (acceptada, denegada o incomplerta) en els 15 dies hàbils següents a la sol·licitud. Durant aquest període, sempre que no s’hagi enviat la confirmació de l’autorització, no estarà donat d’alta i per tant no tindrà autorització per circular, en el cas dels vehicles que compleixen les condicions ambientals, ni podrà sol·licitar autoritzacions diàries, en el cas dels que no les compleixen.

Un vehicle estarà donat d’alta en el Registre durant 2 anys prorrogables si es mantenen els requisits, excepte si l’usuari el dona de baixa.

Preu

Hi ha una taxa de gestió de 5 € associada a la primera alta del vehicle (només una vegada), ja que no es poden validar els requisits de manera automatitzada.

A més, en el cas d’autoritzacions diàries hi haurà una taxa de 2 euros per a l’activació de cada dia de circulació.


https://www.zbe.barcelona/es/